fbpx

BARTBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała subwencję finansową nr 1140000026021608SP z Polskiego Funduszu Rozwoju Cel projektu:  zapobieganie ryzyka masowej upadłości Beneficjentów oraz zwolnień ich pracowników na skutek znaczących zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z epidemią COVID-19 Beneficjent: BARTBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wartość subwencji: 1347714,11 zł 


BARTBO Bartosz Bogucki  otrzymał subwencję finansową nr 1140000026786585SP z Polskiego Funduszu Rozwoju Cel projektu:  zapobieganie ryzyka masowej upadłości Beneficjentów oraz zwolnień ich pracowników na skutek znaczących zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z epidemią COVID-19 Beneficjent: BARTBO Bartosz Bogucki Wartość subwencji: 318493,33 zł 


BARTBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (numer umowy POPW.01.05.00-28-0019/20-00)

Cel projektu: pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Beneficjent: BARTBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 56 232,00 zł


BARTBO Bartosz Bogucki  otrzymał dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (numer umowy POPW.01.05.00-28-0025/20-00)

Cel projektu: pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli siew trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Beneficjent: BARTBO Bartosz Bogucki

Wartość projektu: 41 912,85 zł


BARTBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt  pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa w firmie BARTBO sp z o.o.” Projekt zakłada wdrożenie technologii informacyjno – komunikacyjnych w firmie Bartbo sp z.o.o działającej w województwie warmińsko – mazurskim, świadczącej usługi parku rozrywki. . W ramach realizowanego projektu firma wdraża rozwiązania, które mają przyczynić się do usprawnienia procesów zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzaniem bazą klientów, archiwizacja ofert, planowanie imprez, zarządzanie magazynem, zarządzanie kadrami, finansami i administracją , organizacja imprez marszobiegowych Przewiduje się następujące etapy realizacji:Etap 1 – wybór wykonawcy w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności nalata 2014-2020Etap 2 -Podpisanie umowy z wykonawcami prac adaptacyjnychEtap 3 – Etap zakupu sprzętu i wyposażeniaEtap 4 – Zakończenie realizacji – złożenie wniosku o płatność końcową Cel projektu: Celem głównym projektu jest Wdrożenie nowych modeli biznesowych w Bartbo sp. z.o.o na terenie powiatu olsztyńskiego do 12.2019r roku poprzez inwestycję w technologie informacyjno – komunikacyjne. Beneficjent: BARTBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wartość projektu:  1 161 849.53zł Dofinansowanie projektu z UE: 640 823.62zł 


BARTBO – Bartosz Bogucki realizuje projekt  pn. „Zastosowanie pompy ciepła firmie Bartbo – Bartosz Bogucki” Inwestycja planowana jest na działce nr 574/3 w miejscowości Butryny. Przedmiotem projektu jest budowa węzła cieplnego w budynku firmowym. Wnioskodawca posiada zgłoszenie robót geologicznych. Celem projektu jest uzyskanie zmniejszenia zużycia energii i emisji  szkodliwych związków do atmosfery poprzez zastosowanie ekologicznego i oszczędnego węzła opartego o OZE.W tym celu projektuje się budowę węzła cieplnego odnawialnym źródłem ciepła jakim jest pompa ciepła. Dzięki realizacji projektu w danym momencie potrzeby wnioskodawcy zostaną zaspokojone w całości w kontekście OZE.  Etapy realizacji:1. Etap przygotowań – wybór wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności2. Etap Wdrożenia – zakup i montaż węzła cieplnego w budynku firmowym Cel projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym w województwie warmińsko-mazurskim poprzez zastosowanie ekologicznego i oszczędnego węzła cieplnego opartego o OZE jakim jest pompa ciepła o mocy 29,8 kW przez firmę BARTBO – BARTOSZ BOGUCKI w miejscowości Butryny do 12.2019 r Beneficjent: BARTBO – Bartosz Bogucki Wartość projektu:  246 656.82 zł Dofinansowanie projektu z UE: 170 453.90 zł  


 BARTBO – Bartosz Bogucki realizuje projekt  pn. „Zastosowanie pompy ciepła firmie Bartbo – Bartosz Bogucki –budynek socjalny” Inwestycja planowana jest na działce nr 574/2 w miejscowości Butryny. Przedmiotem projektu jest budowa węzła cieplnego w budynku firmowym. Wnioskodawca posiada zgłoszenie robót geologicznych. Celem projektu jest uzyskanie zmniejszenia zużycia energii i emisji szkodliwych związków do atmosfery poprzez zastosowanie ekologicznego i oszczędnego węzła opartego o OZE.W tym celu projektuje się budowę węzła cieplnego odnawialnym źródłem ciepła jakim jest pompa ciepła. Dzięki realizacji projektu w danym momencie potrzeby wnioskodawcy zostaną zaspokojone w całości w kontekście OZE: Etapy realizacji:1. Etap przygotowań –wybór wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności2. Etap Wdrożenia– zakup i montaż węzła cieplnego w budynku firmowym Cel projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym w województwie warmińsko-mazurskim poprzez zastosowanie ekologicznego i oszczędnego węzła cieplnego opartego o OZE jakim jest pompa ciepła o mocy 13,5 kW przez firmę BARTBO – BARTOSZ BOGUCKI w miejscowości Butryny do 12.2019 r. Beneficjent: BARTBO – Bartosz Bogucki Wartość projektu:  139 315.95 zł  Dofinansowanie projektu z UE: 96 275.25 zł  


Grażyna Tomczak będący liderem realizuje projekt  pn. „Pakietowanie usług turystycznych – Hotel Natura Mazur – Bartbo”  Projekt zakłada zaoferowanie pakietów na rynku turystycznym przez Grażyna Tomczak  oraz BARTBO SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Realizacja projektu będzie przebiegać w następujących etapach:Etap 1 – wybór wykonawcy robót budowlanych w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020Etap 2 -Podpisanie umowy z wykonawcamiEtap 3 – Etap zakupu sprzętu i wyposażeniaEtap 4 – Zakończenie realizacji – złożenie wniosku o płatność końcową Cel projektu: Celem głównym projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego przez firmę Grażyna Tomczak oraz Bartbo Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie na rynek usług turystycznych pakietów usług począwszy od 2020 roku. Beneficjent: Grażyna Tomczak Wartość projektu: 2 165 011.59 zł Dofinansowanie projektu: 1 019 830.00 zł 


 BARTBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będący liderem realizuje projekt  pn. „Wczasy aktywne z Parkiem Rozrywki Bartbo” czyli stworzenie szerokiego pakietu produktów i usług przez firmy: BARTBO sp. z o.o. oraz AKORA sp. z o.o. Projekt zakłada zaoferowanie pakietów na rynku turystycznym przez BARTBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz Akora sp z o.o. Realizacja projektu będzie przebiegać w następujących etapach:Etap 1 – wybór wykonawcy robót budowlanych w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności nalata 2014-2020Etap 2 -Podpisanie umowy z wykonawcami prac adaptacyjnychEtap 3 – Etap zakupu sprzętu i wyposażeniaEtap 4 – Zakończenie realizacji – złożenie wniosku o płatność końcową Cel projektu: Celem głównym projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego przez BARTBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz Akora sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek usług turystycznych pakietu usług począwszy od 2020 roku. Beneficjent: BARTBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wartość projektu: 2 316 541.90 zł Dofinansowanie projektu: 1 189 830.00 zł 


RPWM.01.04.02-28-0027/18

Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c. Małgorzata Czeszejko-Sochacka Mariusz Czeszejko-Sochacki realizuje w partnerstwie z BARTBO sp. z o.o projekt   pn. „Dzień pełen wrażeń” czyli stworzenie szerokiego pakietu produktów i usług przez firmy: Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c. Małgorzata Czeszejko-Sochacka Mariusz Czeszejko-Sochacki oraz BARTBO sp z o.o. Projekt zakłada zaoferowanie pakietów na rynku turystycznym przez Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c. Małgorzata Czeszejko-Sochacka Mariusz Czeszejko-Sochacki oraz BARTBO Sp. z o.o. Realizacja projektu będzie przebiegać w następujących etapach:Etap 1 – wybór wykonawcy robót budowlane w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020Etap 2 -Podpisanie umowy z wykonawcami prac adaptacyjnychEtap 3 – Etap zakupu sprzętu i wyposażeniaEtap 4 – Zakończenie realizacji – złożenie wniosku o płatność końcową Cel projektu: Celem głównym projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego przez Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c. Małgorzata Czeszejko-Sochacka Mariusz Czeszejko-Sochacki oraz BARTBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poprzez wprowadzenie na rynek usług turystycznych pakietów usług począwszy od 2020 roku. Beneficjent: Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c. Małgorzata Czeszejko-Sochacka Mariusz Czeszejko-Sochacki Wartość projektu:  2 091 916.35 zł Dofinansowanie projektu z UE: 1 189 830.00 zł 

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ

© BARTBO 2001 - 2023