fbpx

Firma Bartbo spółka z o.o. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji firmy Bartbo spółka z o.o.”.

Projekt realizujemy aby przeprowadzić analizę naszego przedsiębiorstwa pod kątem potrzeb i możliwości wdrożenia GOZ, analizy zużycia surowców na różnych etapach procesu produkcji, analizy łańcucha wartości, oceny wykorzystania zasobów i oceny następstw środowiskowych w prowadzonej działalności.

W projekcie zakupiona zostanie usługa doradcza polegająca na przeprowadzeniu audytu

GOZ-transformacji i opracowaniu modelu biznesowego GOZ-transformacji.

W efekcie realizacji będziemy mogli wprowadzić rozwiązania przyczyniające się do rozwoju w kierunku zielonej transformacji (Gospodarki o Obiegu Zamkniętym). Tym samym dzięki takiej transformacji nasza działalność podstawowa będzie miała szansę lepiej się rozwijać i pozytywnie wpływać na środowisko. Będzie to oddziaływać nie tylko na firmę ale także na naszych klientów.

Celem projektu jest opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji firmy Bartbo spółka z o.o.

Wartość projektu : 82 781,00zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 82 781,00zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


Beneficjent:

Bartbo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt:

„Odtworzenie tradycyjnych potraw w nowoczesnej usłudze cateringowej”

Cele projektu

Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu poprzez przywrócenie dawnych potraw kuchni wiejskiej na Warmii z użyciem innowacyjnych rozwiązań

Planowane efekty

Wskaźniki rezultatu jakie zostaną osiągnięte w wyniku realizacji powyższych celów:

  • Liczba działań edukacyjnych w formie materiałów publikowanych elektronicznie lub w formie wydawnictw – 1 szt.
  • Liczba wprowadzonych innowacji – 2 szt.
  • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych – 1 szt.
  • Liczba wprowadzonych produktów nowych dla firmy – 1 szt.
  • Liczba wprowadzonych produktów nowych dla rynku- 1 szt.

Wartość projektu, wkład Funduszy Europejskich

Wartość projektu: 3 692 640.81zł

Wydatki kwalifikowane: 3 000 000.00zł

Dofinansowanie: 2 099 700.00zł

Nr umowy o dofinansowanie RPWM.01.05.02-28-0022/19


BARTBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała subwencję finansową nr 1140000026021608SP z Polskiego Funduszu Rozwoju 

Cel projektu:  zapobieganie ryzyka masowej upadłości Beneficjentów oraz zwolnień ich pracowników na skutek znaczących zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z epidemią COVID-19 

Beneficjent: BARTBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Wartość subwencji: 1347714,11 zł 


BARTBO Bartosz Bogucki  otrzymał subwencję finansową nr 1140000026786585SP z Polskiego Funduszu Rozwoju 

Cel projektu:  zapobieganie ryzyka masowej upadłości Beneficjentów oraz zwolnień ich pracowników na skutek znaczących zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z epidemią COVID-19 

Beneficjent: BARTBO Bartosz Bogucki 

Wartość subwencji: 318493,33 zł 


BARTBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (numer umowy POPW.01.05.00-28-0019/20-00)

Cel projektu: pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Beneficjent: BARTBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 56 232,00 zł


BARTBO Bartosz Bogucki  otrzymał dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (numer umowy POPW.01.05.00-28-0025/20-00)

Cel projektu: pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli siew trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Beneficjent: BARTBO Bartosz Bogucki

Wartość projektu: 41 912,85 zł


BARTBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt  pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa w firmie BARTBO sp z o.o.” Projekt zakłada wdrożenie technologii informacyjno – komunikacyjnych w firmie Bartbo sp z.o.o działającej w województwie warmińsko – mazurskim, świadczącej usługi parku rozrywki. . W ramach realizowanego projektu firma wdraża rozwiązania, które mają przyczynić się do usprawnienia procesów zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzaniem bazą klientów, archiwizacja ofert, planowanie imprez, zarządzanie magazynem, zarządzanie kadrami, finansami i administracją , organizacja imprez marszobiegowych 

Przewiduje się następujące etapy realizacji:

Etap 1 – wybór wykonawcy w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności nalata 2014-2020

Etap 2 -Podpisanie umowy z wykonawcami prac adaptacyjnych

Etap 3 – Etap zakupu sprzętu i wyposażenia

Etap 4 – Zakończenie realizacji – złożenie wniosku o płatność końcową 

Cel projektu: Celem głównym projektu jest Wdrożenie nowych modeli biznesowych w Bartbo sp. z.o.o na terenie powiatu olsztyńskiego do 12.2019r roku poprzez inwestycję w technologie informacyjno – komunikacyjne. 

Beneficjent: BARTBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Wartość projektu:  1 161 849.53zł 

Dofinansowanie projektu z UE: 640 823.62zł 


BARTBO – Bartosz Bogucki realizuje projekt  pn. „Zastosowanie pompy ciepła firmie Bartbo – Bartosz Bogucki” Inwestycja planowana jest na działce nr 574/3 w miejscowości Butryny. Przedmiotem projektu jest budowa węzła cieplnego w budynku firmowym. Wnioskodawca posiada zgłoszenie robót geologicznych. Celem projektu jest uzyskanie zmniejszenia zużycia energii i emisji  szkodliwych związków do atmosfery poprzez zastosowanie ekologicznego i oszczędnego węzła opartego o OZE.W tym celu projektuje się budowę węzła cieplnego odnawialnym źródłem ciepła jakim jest pompa ciepła. Dzięki realizacji projektu w danym momencie potrzeby wnioskodawcy zostaną zaspokojone w całości w kontekście OZE.  

Etapy realizacji:

1. Etap przygotowań – wybór wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności

2. Etap Wdrożenia – zakup i montaż węzła cieplnego w budynku firmowym 

Cel projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym w województwie warmińsko-mazurskim poprzez zastosowanie ekologicznego i oszczędnego węzła cieplnego opartego o OZE jakim jest pompa ciepła o mocy 29,8 kW przez firmę BARTBO – BARTOSZ BOGUCKI w miejscowości Butryny do 12.2019 r 

Beneficjent: BARTBO – Bartosz Bogucki 

Wartość projektu:  246 656.82 zł 

Dofinansowanie projektu z UE: 170 453.90 zł  


 BARTBO – Bartosz Bogucki realizuje projekt  pn. „Zastosowanie pompy ciepła firmie Bartbo – Bartosz Bogucki –budynek socjalny” Inwestycja planowana jest na działce nr 574/2 w miejscowości Butryny. Przedmiotem projektu jest budowa węzła cieplnego w budynku firmowym. Wnioskodawca posiada zgłoszenie robót geologicznych. Celem projektu jest uzyskanie zmniejszenia zużycia energii i emisji szkodliwych związków do atmosfery poprzez zastosowanie ekologicznego i oszczędnego węzła opartego o OZE.W tym celu projektuje się budowę węzła cieplnego odnawialnym źródłem ciepła jakim jest pompa ciepła. Dzięki realizacji projektu w danym momencie potrzeby wnioskodawcy zostaną zaspokojone w całości w kontekście OZE: 

Etapy realizacji:

1. Etap przygotowań –wybór wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności

2. Etap Wdrożenia– zakup i montaż węzła cieplnego w budynku firmowym 

Cel projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym w województwie warmińsko-mazurskim poprzez zastosowanie ekologicznego i oszczędnego węzła cieplnego opartego o OZE jakim jest pompa ciepła o mocy 13,5 kW przez firmę BARTBO – BARTOSZ BOGUCKI w miejscowości Butryny do 12.2019 r. 

Beneficjent: BARTBO – Bartosz Bogucki 

Wartość projektu:  139 315.95 zł  

Dofinansowanie projektu z UE: 96 275.25 zł  


Grażyna Tomczak będący liderem realizuje projekt  pn. „Pakietowanie usług turystycznych – Hotel Natura Mazur – Bartbo”  Projekt zakłada zaoferowanie pakietów na rynku turystycznym przez Grażyna Tomczak  oraz BARTBO SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 

Realizacja projektu będzie przebiegać w następujących etapach:

Etap 1 – wybór wykonawcy robót budowlanych w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

Etap 2 -Podpisanie umowy z wykonawcami

Etap 3 – Etap zakupu sprzętu i wyposażenia

Etap 4 – Zakończenie realizacji – złożenie wniosku o płatność końcową 

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego przez firmę Grażyna Tomczak oraz Bartbo Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie na rynek usług turystycznych pakietów usług począwszy od 2020 roku. 

Beneficjent: Grażyna Tomczak 

Wartość projektu: 2 165 011.59 zł 

Dofinansowanie projektu: 1 019 830.00 zł 


 BARTBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będący liderem realizuje projekt  pn. „Wczasy aktywne z Parkiem Rozrywki Bartbo” czyli stworzenie szerokiego pakietu produktów i usług przez firmy: BARTBO sp. z o.o. oraz AKORA sp. z o.o. Projekt zakłada zaoferowanie pakietów na rynku turystycznym przez BARTBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz Akora sp z o.o. 

Realizacja projektu będzie przebiegać w następujących etapach:

Etap 1 – wybór wykonawcy robót budowlanych w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności nalata 2014-2020

Etap 2 -Podpisanie umowy z wykonawcami prac adaptacyjnych

Etap 3 – Etap zakupu sprzętu i wyposażenia

Etap 4 – Zakończenie realizacji – złożenie wniosku o płatność końcową 

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego przez BARTBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz Akora sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek usług turystycznych pakietu usług począwszy od 2020 roku. 

Beneficjent: BARTBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Wartość projektu: 2 316 541.90 zł 

Dofinansowanie projektu: 1 189 830.00 zł 


RPWM.01.04.02-28-0027/18

Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c. Małgorzata Czeszejko-Sochacka Mariusz Czeszejko-Sochacki realizuje w partnerstwie z BARTBO sp. z o.o projekt   pn. „Dzień pełen wrażeń” czyli stworzenie szerokiego pakietu produktów i usług przez firmy: Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c. Małgorzata Czeszejko-Sochacka Mariusz Czeszejko-Sochacki oraz BARTBO sp z o.o. Projekt zakłada zaoferowanie pakietów na rynku turystycznym przez Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c. Małgorzata Czeszejko-Sochacka Mariusz Czeszejko-Sochacki oraz BARTBO Sp. z o.o. 

Realizacja projektu będzie przebiegać w następujących etapach:

Etap 1 – wybór wykonawcy robót budowlane w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Etap 2 -Podpisanie umowy z wykonawcami prac adaptacyjnych

Etap 3 – Etap zakupu sprzętu i wyposażenia

Etap 4 – Zakończenie realizacji – złożenie wniosku o płatność końcową 

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego przez Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c. Małgorzata Czeszejko-Sochacka Mariusz Czeszejko-Sochacki oraz BARTBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poprzez wprowadzenie na rynek usług turystycznych pakietów usług począwszy od 2020 roku. 

Beneficjent: Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c. Małgorzata Czeszejko-Sochacka Mariusz Czeszejko-Sochacki 

Wartość projektu:  2 091 916.35 zł 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 189 830.00 zł 

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ

© BARTBO 2001 - 2024